Reprezentant ds. roszczeń – Likwidacja szkód

Likwidacja szkody z reprezentantem 

Jak po wypadku drogowym dokonac likwidacji szkody z reprezentantem ubezpieczyciela?

Dla poszkodowanych istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania w Polsce i likwidacja szkody powypadkowej z reprezentantem ubezpieczyciela sprawcy po wypadku drogowym, do którego doszlo za granicą. W tym celu po powrocie do kraju należy skontaktować się z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które na podstawie danych sprawcy jest w stanie przekazac informację kto jest reprezentantem towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy działającym w Polsce. Ponadto PBUK może podac nam, do jakiego towarzystwa ubezpieczeniowego nalezal sprawca zdarzenia za granica. Wowczas likwidowanie szkody powypadkowej odbedzie się z reprezetantem tego właśnie zakladu ubezpieczen.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wyznaczyć tzw. reprezentanta ds. roszczeń w towarzystwie ubezpieczeniowym, w każdym państwie członkowskim. Z jego udzialem może mieć miejsce likwidacja szkody powypadkowej w Polsce po wypadku za granica. Zakres czynności przy likwidacji szkód powypadkowych z reprezentantem ubezpieczalni sprawcy wypadku dla tegoz reprezentanta wynika zawsze z udzielonego mu przez towarzystwo ubezpieczeniowe pełnomocnictwa.

Kim jest reprezentant towarzystwa ubezpieczeniowego ds.roszczeń?

Reprezentant do spraw roszczeń to pełnomocnik towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku za granica, ktory jest umocowany do przyjmowania i zaspokajania roszczeń oraz likwidacji szkód powypadkowych zgłaszanych do jego mocodawcy przez poszkodowanych z państwa, w którym został on ustanowiony do dzialania.

Reprezentant towarzystwa ubezpieczeń jest odpowiedzialny za gromadzenie informacji niezbędnych do regulacji zgłaszanych do niego roszczeń oraz podejmuje środki niezbędne do ich zaspokojenia i ustala czy i w jakiej wysokosci nalezne jest odszkodowanie. Likwidacja szkody powypadkowej z reprezetantem ubezpieczyciela sprawcy wypadku niesie więc za soba ryzyko wyplaty zanizonego odszkodowania dla osoby, której dotyczyla likwidacja szkody powypadkowej z reprezentantem towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy.

Istnieje jednak mozliwosc dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przez poszkodowanego, gdy nie zgadza się on z decyzją reprezentanta ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z maja 2005 r. wprowadziła w tej kwestii ułatwienie polegajace na tym, iz obecnie nie ma przeszkód by zagranicznego ubezpieczyciela pozwać w Polsce. Jeżeli poszkodowany po wypadku uważa, że nie jest możliwa polubowna likwidacja szkody powypadkowej z reprezentantem ubezpieczyciela, może wytoczyć powództwo w miejscu swego zamieszkania w Polsce, a nie jak wcześniej tylko przed sądem zagranicznym.

 

Likwidacje szkod po wypadku drogowym z reprezetantem ubezpieczalni sprawcy wypadku – Reprezentant towarzystwa ubezpieczeniowego sprawy wypadku

 

Wyżej wymienione informacje odzwierciedlają wyłącznie praktyczne doświadczenia. Aby upewnić się co do stanu prawnego prosimy o kontakt z rzeczoznawcami lub współpracującymi z MOTOEXPERT adwokatami (lista adwokatów na stronie www.rzeczoznawca-samochodowy24.pl/partnerzy)

Author Bio

admin

Leave a reply